logo

Space Challenges is THE BIGGEST FREE EDUCATIONAL PROGRAM FOR SPACE SCIENCE, TECHNOLOGY AND EXPLORATION

Програма “Космически предизвикателства”

“Космически предизвикателства” е водеща образователна програма в областта на космическите изследвания, науки и високи технологии в България. Основната цел е да се създаде стабилно космическо образование и да се насърчи технологичното предприемачество в региона. Програмата улеснява развитието на иновативни технологични проекти, които подобряват конкурентоспособността на регионалната икономика.

Инициативата включва редица водещи експерти от НАСА, Европейска космическа агенция, Калифорнийски технологичен институт, Масачузетски технологичен институт (MIT), Станфорд, Харвард, както и много водещи световни организации.

Целта е да се стимулират творческите решения, насочени към разрешаването на конкретни регионални предизвикателства. Програмата създава силна връзка между образование и икономика. Усилията ни имат за цел младите хора да придобият знания и умения и да ги прилагат за създаването на иновативни компании и организации.

Формат
“Космически предизвикателства” е мултидисциплинарна програма разделена на две основни части:

– Физически курс, който включва лекции, разделени в тематични модули: космическо инженерство, космически системи и технологии и техните приложения, изкуствен интелект (Al) и роботика, космическа медицина и неврология, нанотехнологии, астрономия и астрофизика, развитие на технологично предприемачество. Всеки модул включва работни упражнения, практики и специфични екипни проекти. Те се основават на цялата учебна програма, като изисква от участниците да демонстрират своето мултидисциплинарно разбиране за космически науки, технологии и приложения. Над 75% от времето в програмата е отделено за практически дейности.

– Спейспорт: Масивна онлайн платформа за обучение, съдържаща над 120 часа презентации и видео уроци. Платформата е най-голямата в Европа и основната й цел е да се предостави на всеки потребител безплатно космическо образование. Цялото онлайн съдържание е предварително координирано и професионално оформено.

Физически курсОнлайн курс

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

You can always change the settings in our Privacy Policy page.